banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

 Tài liệu lịch sử nầy được đăng lên trang web ĐHSPSG với hoài bão các thế hệ Hải Quân Việt Nam hiện tại và tương lai sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của các bậc đàn anh: giữ vững lãnh hải quê nhà để giang sơn Việt Nam muôn đời là của dân Việt.


 

HẢI-QUÂN VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

RA KHƠI 1975

 Biên khảo: ĐIỆP-MỸ-LINH

 Tác giả giữ bản quyền. Mọi trích dịch hoặc sao lại cần có sự đồng ý của tác giả bằng văn thư.
Địa chỉ liên lạc:
Điệp-Mỹ-Linh
P.O. Box 401
Alief, Texas 77411
U.S.A.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Số Đăng Ký Quốc Tế: 0-9628124-0-4
Số Đăng Ký Tại Thư Viện Hoa Kỳ: 90-093493

Copyright © 1990 and 2011 by Điệp Mỹ Linh

All rights reserved. Without written permission from the author, no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or using any information storage and retrieval system. Inquiries may be sent to:
Điệp-Mỹ-Linh - Alief, Texas 77411 - U.S.A.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. International Standard Book Number (ISBN): 0-9628124-0-4 Library of Congress Catalog Number: 90-093493 Bìa: Kỹ Sư Lê Đình Thăng Trình Bày: VN

Cho các con: Xuân Nguyệt, Hồ Quang Thanh, Xuân Hương, Hồ Quang Liêm, Phạm Thế Vượng và những người trẻ cùng thế hệ để tất cả hiểu được những hải trình khổ nạn mà Ông và Cha đã vượt qua.

HQVNCH

THÁNH TỔ HẢI-QUÂN VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

BÌNH-BẮC ĐẠI-NGUYÊN-SOÁI HƯNG-ĐẠO ĐẠI-VƯƠNG

 Tác giả xin chân thành cảm tạ quý vị sau đây đã đóng góp tài liệu, hình ảnh, bài vở và hổ trợ tinh thần để cuốn tài liệu này được hoàn tất. Đại Gia Đình Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa.

  • Bộ Hải-Quân Hoa-Kỳ – Phòng Quân Sử Hải-Quân.
  • Ông Richard Lee Armitage, Cựu Phụ Tá Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa-Kỳ.

diepmylinh

Tác giả: Điệp Mỹ Linh