banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

VN trên đường đi tới bia

 

 

  • Lời mở đầu
  • 55 sau nhìn lại: Cách mạng hay cướp chính quyền ....................................6
  • Chính thống Dân chủ
  • Tính chính thống của một chế độ chính trị Việt Nam trong tương lai..........33
  • Quyền lập hiến và hiến pháp.......................................................................44
  • Mở ra chân trời mới - Dân chủ cho Việt Nam trong tương lai......................72
  • Hội nghị Vienne, buổi rạng đông của những nhân quyền đời thứ ba...........82
  • Nhân quyền trong khung pháp lý bang giao Mỹ-Việt....................................90
  • Tiến tới một nhà nước pháp trị....................................................................96
  • Trí thức trước bạo quyền............................................................................115