banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

thầy Lâm Thanh LiêmGiáo sư Lâm Thanh Liêm tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, Paris. Trước 1975, ông là Giáo sư Trưởng ban Địa lý trường Đại học Văn Khoa Sàigòn, nguyên Tổng thư ký Viện Đại học Saigon. Ông đã giảng dạy tại Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Huế, Viện Đại học Cần Thơ và trường Đại học Sư Phạm Sàigòn.
Sau 30/4/75, ông bị cưỡng bách "học tập cải tạo" trong thời gian 3 năm (1975-1977). Sau đó ông làm việc trong ngành nông nghiệp cho tới năm 1979 thì sang Pháp đoàn tụ với gia đình.
Ông về hưu trú sau một thời gian làm Chuyên gia khảo cứu (chercheur) của Trung tâm Quốc gia Khảo cứu Khoa học Pháp (CNRS) và Giảng sư của Đại học Sorbonne Paris IV.

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam


(1954 – 1994)

 

Mục lục


Phần thứ nhất:

Các giai đoạn "cải cách ruộng đất" miền Bắc và "Cải cách ruộng đất" miền Nam

- Chương thứ nhất:

Chính sách cải cách ruộng đất miền Bắc

I- Giai đoạn chuẩn bị cải cách

1- Tổ chức bộ máy yểm trợ chính sách cải cách ruộng đấtb
2- Ban hành luật cải cách ruộng đất

II- Giai đoạn thực hiện cải cách ruộng đất

1- Sắp xếp và quy định nông dân vào các thành phần gia cấp xã hội
2- Thành lập toà án nhân dân truất hữu ruộng đất
3- Thủ tục truất hữu ruộng đất
4- Kết quả chính sách cải cách ruộng đất

III- Chính sách tập thể hoá ruộng đất

1- Giai đoạn "hợp tác hóa" nông nghiệp
2- Giai đơạn "tập thể hoả triệt để
3- Giai đoạn biến đổi các hợp tác xã cấp thấp thành các hợp tác xã cấp cao

- Chương thứ nhì:

Chính sách "cải cách điền địa" miền Nam

I- Chính sách cải cách điền địa của Tổng thống Ngô Đình Diệm (Dụ số 57

II-Chính sách cải cách điền địa của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu

1- Thời kỳ chuyển tiếp từ năm 1967 đén năm 1970: tiếp tục dụ số 57
2- Tái phát động cơn quan yểm trợ chính sách cải cách điền địa
3- Luật "Người cày có ruộng" 003/70 ngày 26-3-1970

Phần thứ nhì:

Chính sách tập thể hoá ruộng đất sau khi Việt Nam được tái thống nhất

- Chương thứ nhất

Các giai đoạn tập thể hoá ruộng đất Việt Nam (1975-1985)

I- Giai đoạn cải tạo và hoàn tất các hợp tác xã bậc cao miền Bắc (1983-1985)

II- Giai đoạn "hợp tác hoá nông nghiệp" và tập thể hoá cưỡng bác ruộng đất miền Nam (1978-1979)

1- Giai đoạn "hợp tác hoá nông nghiệp"
2- Giai đoạn "tạm đình hoãn tập thể hoá ruộng đất (1980-1982)

III- Tái phát động chinh sách xã hội hoá (1983-1985)

1- Trong lãnh vực nông nghiệp
2- Trong lãnh vực công nghiệp
3- Trong lãnh vực thương nghiệp

- Chương thứ nhì

Áp dụng tân chính sách nông nghiệp

I- Cải cách đổi mới kinh tế

1- "Đổi mớỉ" nông nghiệp
2- "Đổi mới" công nghiệp
3- "Đổi mới" thương nghiệp

II- Những khó khăn trong việc thực thi chính sách "giải phóng" kinh tế

III- Tân chính sách nông nghiệp, chiếu theo khoản 10, ngày 4-5-1988

Phần thứ ba:

Thành quả của 40 năm cải tạo nông thôn (1954-1994)

- Chương thứ nhất

Một nước điêu tàn vì đảng Cộng Sản Việt Nam dốt nát, quản lý kém

- Chương thứ nhì

Nhu cầu cấp bách thay đổi cơ cấu chính trị, kinh tế đã lỗi thời

- Chương thứ ba

Triển vọng tương lai của nền kinh tế nông thôn Việt Nam

 

- Kết luận

- Chú thích

- Thư tịch